Svensk barrskog

Skog och pollinatörer

– Vårt miljöprojekt för en levande natur

Vår filosofi är att Bozita ska vara lika bra för djuren som för vår omvärld. Ett sätt att göra skillnad är vårt miljöprojekt ”Skog och pollinatörer”. Det här arbetet driver vi tillsammans med våra andra varumärken Doggy och Mjau under Doggy AB.

Doggy AB är Sveriges största tillverkare av hund- och kattmat, och den som är väldigt stor måste också vara väldigt snäll. För att värna om miljön och aktivt ta ansvar för vår miljöpåverkan har vi investerat i flera konkreta aktiviteter kopplat till klimat och biologisk mångfald.

Vill du veta mer om Bozitas filosofi? Läs mer om vår kompass

MADE IN SWEDEN – ETT MILJÖPROJEKT PÅ HEMMAPLAN

Bozitas kök ligger i svenska Vårgårda och drivs i harmoni med naturen. För oss är det självklart att alla insatser i projektet görs här på hemmaplan, i Sverige.

Närheten till projekten gör även att vi och våra medarbetare praktiskt kan engagera oss i arbetet, och själva följa hur insatserna ger en direkt positiv effekt på vår lokala miljö.

Vi bevarar skog och planterar träd. För miljön och för framtida skogspromenader!

Som en del av projektet engagerar vi oss i den svenska skogen. Vi planterar 6000 träd på svensk mark, samtidigt som vi säkerställer att inhemska skogsområden bevaras och sköts på ett hållbart sätt. Insatsen binder totalt cirka 600 ton CO2e.

Varför gör vi detta?

Vi på Bozita älskar den svenska skogen. Det är inte bara en fantastisk plats för dig, din hund och katt, utan också en viktig sänka för växthusgaser. Träden tar upp koldioxid när de växer. Och ju mer de växer, desto mer koldioxid tar de upp. Plantering av fler träd och bevarandet av skog kan alltså bidra till att motverka klimatförändringen genom att binda koldioxid. Svensk skog är dessutom hem till en stor variation av växter och djur, och plantering av träd kan bidra till att skapa nya livsmiljöer för hotade arter och öka den biologiska mångfalden.

VISSTE DU ATT…?

 • Träden binder koldioxid när de växer. Exakt hur mycket beror typ av träd och var i landet det växer. En tumregel brukar vara att en fullvuxen gran som har nått 80 års ålder har bundit 1,6 ton koldioxid. En genomsnittlig julgran har bundit cirka 10 kg koldioxid.
 • Olika sorters träd är bra för skogen. Blandskogar med både barr- och lövträd är till exempel mer motståndskraftiga mot insektsangrepp och extremväder som stormoväder och skogsbränder. Dessutom är det en trevligare skog för oss djurägare att vistas i tillsammans med våra hundar och katter.
 • Ju mer biologisk mångfald, desto bättre hjärngympa! En skogspromenad i ett område med en stor variation av olika växt- och djurarter ger mer mental stimulans för både dig och din hund eller katt.

Vi skapar en oas för bin och vilda pollinatörer

Respekt för djur är en viktig del av Bozitas kompass. Och det gäller alla djur, även de allra minsta. Nu genomför vi flera konkreta insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Fokus ligger på att skapa en gynnsam miljö för bin och andra pollinerande insekter. På projektplatsen i Bålsta kommer vi bland annat att plantera utvalda arter av träd och buskar, så fröblandningar som ger pollen och nektar, och placera ut halmbalar och sandbäddar där bin och andra insekter kan bygga bon.

Åtgärderna är baserade på Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Länsstyrelsens rekommendationer och resultatet följs upp under en tioårsperiod.

För att främja biologisk mångfald kommer vi bland annat att:

 • Plantera utvalda sorter av träd och buskar, så som ek, sälg, rönn, oxel och hagtorn, skogsolvon och björnbär – arter med höga värden för biologisk mångfald.
 • Så vilda blomsterängar som ger pollen och nektar. För att locka till sig många olika sorters pollinatörer behövs en stor variation av blommor, och gärna olika sorter så att något blommar under hela säsongen. Vi använder Malmgård Viltfrös fröblandningar med arter som blommar från juni till september.
 • Placera ut två halmbalar där bin och andra insekter kan bygga bon.
 • Anlägga två sandbäddar á 10 ton sand där bin och andra insekter kan bygga bon.
 • Skapa två faunadepåer med en blandning av trädstammar, grenar och ris – död ved som är livsviktig som mat och bostad för många djur, svampar och växter.
 • Exponera berghällar för att skapa varma ytor där bin trivs.
 • Anlägga en traditionell slåtteräng.
 • Anlägga en minivåtmark.
 • Anlägga en skalbaggsås.

Varför gör vi detta?

Bin och andra vilda pollinatörer bidrar till ett fungerande ekosystem och vår livsmedelsförsörjning. Uppemot 75 procent av alla grödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering. Men situationen för vilda pollinerare är akut, och här i Sverige är en tredjedel av våra biarter hotade. Som landets största djurfodersproducent kan vi därför inte bara fokusera på att sänka våra utsläpp och reducera vårt klimatavtryck – vi måste också ta ansvar för att främja vilda pollinatörer och bevara den biologisk mångfalden.

VISSTE DU ATT…?

 • Vilda pollinatörer är viktiga för vår livsmedelsproduktion. Uppemot 75 procent av alla grödor är helt eller delvis beroende av insektspollinering (!)
 • Många små superhjältar hjälper till. Bland Sveriges pollinerande insekter gör humlor och bin det mesta av jobbet, men även fjärilar, blomflugor och vissa skalbaggar hjälper till.
 • Det finns cirka 270 biarter i Sverige. En del är ganska kräsna och många har sina egna favoritblommor. Olika sorters kan t ex ha olika långa tungor och snablar, vilket gör att vissa har lättare att besöka djupa och trattformade blommor medan andra föredrar grunda och vida blomsorter.

Bzz, bzz, bzz

– ett projekt med flera positiva bieffekter

Kolbindning

Träden absorberar koldioxid när de växer, vilket minskar den totala koldioxidhalten i atmosfären och reducerar den globala uppvärmningen.

Biologisk mångfald

Åtgärderna bidrar till att bevara och förstärka livsmiljöerna för bin och andra vilda pollinatörer, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Hälsa och välbefinnande

En rik natur har en positiv effekt på både vår egen och våra djurs hälsa och välbefinnande.

Lokal påverkan

Genom att fokusera på insatser i Sverige bidrar vi till att bevara och vårda vår inhemska natur. Närheten till projekten ger oss dessutom även bättre insyn och transparens i arbetet, och vi får lättare att säkerställa en direkt och mätbar påverkan på vår lokala miljö.

Gemenskap och engagemang

I projektet genomför vi flera event, som utbildar våra medarbetare i frågan och ger personalen möjlighet att engagera sig i en meningsfull aktivitet som bidrar till samhörighet och gemenskap.

Kolbindning

Träden absorberar koldioxid när de växer, vilket minskar den totala koldioxidhalten i atmosfären och reducerar den globala uppvärmningen.

Biologisk mångfald

Åtgärderna bidrar till att bevara och förstärka livsmiljöerna för bin och andra vilda pollinatörer, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Hälsa och välbefinnande

En rik natur har en positiv effekt på både vår egen och våra djurs hälsa och välbefinnande.

Lokal påverkan

Genom att fokusera på insatser i Sverige bidrar vi till att bevara och vårda vår inhemska natur. Närheten till projekten ger oss dessutom även bättre insyn och transparens i arbetet, och vi får lättare att säkerställa en direkt och mätbar påverkan på vår lokala miljö.

Gemenskap och engagemang

I projektet genomför vi flera event, som utbildar våra medarbetare i frågan och ger personalen möjlighet att engagera sig i en meningsfull aktivitet som bidrar till samhörighet och gemenskap.

Let Bozita lead the way

Vi har investerat i flera konkreta hållbarhetsprojekt och satsar nu stort på att utbilda vår personal. Men alla kan hjälpa till! Därför uppmanar vi nu både företag och privatpersoner att göra som vi. Ju fler vi blir, desto större skillnad kan vi göra!

Hund eller kattägare – det här kan du göra

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Här är några konkreta tips hur du kan bidra:

 • Sätt dig in i frågan – när du förstår hur biologisk mångfald påverkar både oss och våra pälsklädda vänner kommer du få mer motivation att påverka.
 • Utekatter är skickliga jägare, och kan skada eller döda smågnagare, fåglar och ödlor, vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt. Du som kattägare kan göra ditt bästa för att förhindra detta genom att exempelvis sätta en bjällra på halsbandet eller inte släppa ut din katt om nätterna.
 • Att plocka upp efter sin hund är viktigt för miljön! Hundbajs i naturen kan leda till övergödning som skapar obalans i systemet, vilket i förlängningen minskar den biologiska mångfalden.
 • Omvandla en bit av gräsmattan där hemma genom att plantera klöver eller en vild blomsteräng. (Se till att köpa fröblandningar som passar din region, så att du inte sprider invasiva arter som tvärtemot kan förvärra problemet.)
 • Stötta politik och politiska förslag som stöder biologisk mångfald.
 • Stötta natur- och miljöorganisationer som arbetar med frågan, till exempel Naturskyddsföreningen, WWF eller Naturarvet.

OM PROJEKTET

Doggy AB, som Bozita är en del av, vill ta ansvar för vår miljöpåverkan och genomför nu ett ambitiöst projekt med fokus på kolbindning och biologisk mångfald.

Projektet genomförs tillsammans med det svenska företaget Initiativ 1415 och är ett konkret och lokalt exempel på hur vi aktivt arbetar för att öka kolinlagringen i den svenska skogen, främja biologisk mångfald och bevara och stärka livsmiljöerna för vilda pollinatörer i det svenska jordbrukslandskapet.

Vill du veta mer?
Läs mer om projektet och hur det kopplar an till vårt koncernövergripande hållbarhetsarbete på doggyab.com.

LÄS MER OM PROJEKTET